Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vanaf 1 januari 2021 voor (online) trainingen:

– Er wordt geen restitutie verleend als je om wat voor reden dan ook besluit te stoppen met de (online)opleidingen.
– Voordat de opleiding begint, kun je zes weken voor de aanvangsdatum nog afzeggen; daarna is deelname bindend en moet het gehele cursusbedrag worden voldaan.
– Annemarie heeft (altijd) het recht om een persoon die de lessen ophoudt of een negatieve invloed op de groep heeft verdere lessen te ontzeggen.
Er wordt dan geen restitutie verleend.
– Bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals overlijden van een naast familielid, wordt samen met de directie van SW/AS bekeken hoe dit wordt opgelost.
Er wordt restitutie verleend als blijkt dat de cursist(e) door een (ernstig) lichamelijk of geestelijk gebrek de opleiding niet meer kan continueren.
Er kan een geschreven bewijs van de behandelend arts worden opgevraagd.
– Gemiste lessen kunnen in overleg eventueel in een volgende groep worden ingehaald.

– Het inschrijfgeld wordt eenmalig in rekening gebracht bij het volgen van meerdere cursussen/opleidingen komt dit te vervallen.

Met het tekenen van het inschrijfformulier verklaar je dat je met bovenstaande voorwaarden akkoord gaat.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
1 oktober 2021 Spiriwereld/Annemarie Sips, gevestigd en kantoorhoudende op Etersem 35 te Zevenbergen, ingeschreven bij K.V.K. te Breda onder nummer 20140266, hierna te noemen SW/AS.

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden; Koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de koper; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SW/AS zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van deze Voorwaarden kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door SW/AS worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend SW/AS spirituele coaching en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Overeenkomsten: Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door via een E-mail bevestiging. Deze bevestiging is tevens uw factuur. SW/AS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaalt. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, communiceert dit SW/AS doorgaans binnen 2, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontvangst van de bestelling via e-mail.

Artikel 3. Zichttermijn, Garantie en Retourzendingen
3.1 Zichttermijn: De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst- zonder de verpakking te openen- van het product het recht SW/AS overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen en het product aan te retourneren. Zodra de verpakking is geopend vervalt de zichttermijn. Dat betekent dat het niet meer retour kan worden gestuurd.

Na ontvangst krijgt u binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag teruggestort. De kosten van de zending zijn wel voor uw eigen rekening en zullen in mindering gebracht worden op de terugstorting.

3.2 Garantie: Mocht u binnen 30 dagen na ontvangst fabricage- en/of productiefouten constateren dan kunt u het artikel terugsturen naar ons en krijgt u na ontvangst het volledige aankoopbedrag teruggestort of al naar gelang uw keuze een nieuw artikel opgestuurd.

3.3 Retourzendingen: Bij een retourzending geldt altijd dat het product compleet dient te zijn en in oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking is dus niet geopend (ook niet het zakje waar de artikelen in worden gestuurd). Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Retourzendingen dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice via info@annemariesips.nl
Edelstenen kunnen niet worden geretourneerd als ze uit de verpakking zijn gehaald. Dat heeft te maken met het energetische gedeelte. Ze kunnen bij gebruik niet meer worden verkocht. Evenals gesigneerde boeken. Die kunnen niet worden geretourneerd.

3.4 Alle (online)cursussen en trainingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan eigen studie gebruik. Dit geldt ook voor alle boeken en publicaties die door SW/AS aangeboden worden en verspreidt. Delen van dezen op enige manier dan ook (social-media) is daarom ook niet toegestaan.

Artikel 4. Prijzen en Betalingen
4.1 Prijzen: De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. SW/AS garandeert dat de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet stijgen gedurende de looptijd van de bestelling tot en met het moment van aflevering.

4.2 Betalingen: U kunt uw producten op de volgende manieren betalen: Vooruitbetaling, IDEAL of met een door SW/AS uitgegeven cadeau- of tegoedbon.

4.3 Cadeaubonnen en tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

Na bestelling van uw artikelen in de webwinkel, ontvangt u een e-mail met daarop de bestelde artikelen en prijzen. U kunt het totaalbedrag, onder vermelding van uw bestel/ordernummer, overmaken op de volgende rekening: Rekeningnr. NL91ABNA 0823812162 T.n.v. Annemarie Sips te Zevenbergen.
Direct na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling per post aan u verzonden.

Artikel 5. Levering
5.1 Levering: De levertijd van bestellingen is doorgaans 1 tot 5 werkdagen. De door opgegeven SW/AS  levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levertijd gaat in op het moment dat het aan de koper gefactureerde bedrag door SW/AS is ontvangen. Indien SW/AS gegevens nodig heeft van de klant in het kader van de overeenkomst, gaat de levertijd in nadat de koper de betreffende gegevens aan SW/AS ter beschikking heeft gesteld. Indien op verzoek van de koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan zijn de extra kosten die hiermee gemoeid zijn voor rekening van de koper. SW/AS is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De koper betaalt de reguliere verzendkosten. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat SW/AS hem hiervan op de hoogte heeft gebracht. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Indien een artikel “op bestelling” geleverd wordt, zal de levertijd 2 tot 3 weken bedragen. Op deze leveringen op bestelling is de zichttermijn conform artikel 3.1 uitgesloten. De Koopovereenkomst is bindend, mits artikelen onbeschadigd bij de koper zijn afgeleverd.

Producten die u via SW/AS heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 7 dagen worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking verkeert.

Indien door overmacht de levering langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel SW/AS als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen tegenover elkaar en eventueel al verrichte betalingen zullen worden terugbetaald.

5.2 Verzending Bestellingen bij SW/AS worden per post verzonden. Indien de artikelen klein genoeg zijn, worden deze dusdanig verpakt dat ze door de brievenbus passen (max. 38 x 26,5 x 3,2 cm). Groter formaat zendingen worden als pakketpost verstuurd. In de webwinkel ziet u bij de artikelen de verzendkosten staan. Als u meerdere artikelen tegelijk bestelt, worden de verzendkosten overeenkomstig aangepast. Het is dus voordelig om bestellingen van meerdere artikelen te plaatsen. SW/AS maakt geen winst op de verzendkosten, u betaalt altijd maximaal het PostNL tarief. Voor bestellingen met het afleveradres in België of Duitsland worden de verzendtarieven van PostNL gehanteerd.

5.3 Klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste adresgegevens. Wij kunnen niet controleren of de klant daadwerkelijk op het adres woonachtig is. Wij gebruiken uitsluitend de door de klant verstrekte gegevens

Indien u wenst, is het ook mogelijk om de bestelde artikelen af te halen in Zevenbergen. Dit kunt u aangeven bij uw bestelling.

5.4 Transportrisico Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de koper. Indien één of meerdere artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de koper zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is SW/AS gerechtigd de prijs der artikelen op de koper te verhalen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud Het in eigendom zijn van de geleverde producten gaat pas in handen van de koper over op het moment dat de koper al wat de koper op grond van enige overeenkomst aan SW/AS verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat al op het moment van de aflevering op de koper over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SW/AS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt SW/AS zich de rechten en bevoegdheden voor die de gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door SW/AS via Internet of andere media eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, foto`s, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid Bij een bestelling gaat de koper de verplichting aan om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SW/AS hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@annemariesips.nl.

Artikel 9. Klachtenprocedure Indien u een klacht heeft over door ons geleverde artikelen en/of diensten dan horen wij dat graag van u. Omdat wij ook handgemaakte producten leveren kunnen er kleine verschillen zitten in deze producten. SW/AS streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen. U kunt uw klacht melden bij de Klantenservice (Annemarie)
De Klantenservice is op de volgende manieren bereikbaar: – per e-mail: info@annemariesips.nl – per post: SW/AS webwinkel Etersem 35 4761 ND Zevenbergen U krijgt meestal binnen één werkdag een antwoord maar uiterlijk binnen tien (10) dagen.

Artikel 10. Niet goed, geld terug Wij behouden ons wijzigingen in modellen, kleuren, samenstelling en prijs voor. Mocht hier sprake van zijn dan stellen wij de koper hiervan op de hoogte. Wanneer de koper akkoord gaat met deze verandering dan vervalt het recht van restitutie. Voor het overige: zie artikel 3 en 8.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en SW/AS, dan wel tussen SW/AS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en SW/AS, is SW/AS niet aansprakelijk, tenzij er voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door SW/AS.

Artikel 12. Persoonsgegevens SW/AS houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. SW/AS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan SW/AS tenzij de klant door SW/AS in gebreke is gesteld. Op aanvraag via e-mail of brief verstrekken wij u alle gegevens die wij van u geregistreerd hebben. U kunt ons via e-mail of brief verzoeken om hierin wijzigingen aan te brengen of om uw gegevens te verwijderen. SW/AS verzendt haar artikelen naar het door de koper opgegeven adres.

Artikel 13. Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SW/AS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat SW/AS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan SW/AS kan worden toegerekend.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Overige bepalingen: 14.1 Algemeen Wanneer door SW/AS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SW/AS deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SW/AS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SW/AS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. SW/AS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. SW/AS is gerechtigd haar Algemene Voorwaarden, indien noodzakelijk, te wijzigen cq aan te passen. 14.2 Zetfouten Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan SW/AS geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijziging per 13 juni 2014:
Volgens de alg. wetgeving kun je kiezen om het artikel 14 dagen op zicht te krijgen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.
Dat gaat als volgt:
Er zit een betalingsverplichting aan vast.
Je betaalt voor je product vooraf incl. de verzendkosten.

Als je besluit terug te sturen, geef je dat aan via het retourformulier op de website aan.
Het retourformulier moet geheel ingevuld worden.

De verzending naar SW/AS kan uitsluitend plaatsvinden via de pakketpost waarbij het TRACK & TRACE nummer mee wordt gezonden in de email (dus niets gaat terug in enveloppe zonder verzendbewijs)
Terugsturen kan uitsluitend in ORGINELE verpakking en GESEALED/ VERZEGELD met originele sticker worden geretourneerd BINNEN de 14 dagen. De kosten om terug te sturen zijn voor de koper.
Hij/zij is verplicht om de verzendkosten zelf te betalen.
Binnen 14 dagen krijg je het aankoopbedrag min de extra verzendkosten terug, MITS het product in goede staat is en in gesloten, gesealde verpakking is geretourneerd en ontvangen. Produkt mag geen gebruikerssporen hebben en maatwerkprodukten zijn uitgezonderd van de “op zicht” periode (zieltekeningen, emailconsulten, gesigneerde boeken etc).

SW/AS is te bereiken via 0624473100 tijdens kantooruren. Het kan zijn dat we onderweg zijn naar buitenland of spullen halen dan kun je beter een email naar info@annemariesips.nl sturen.

(Via de wettelijke regels 6:230k en artikel 3.2g)